2 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός (1) για τον χειρισμό Ισοπεδωτή (Γκρέϊντερ) και ενός (1) για τον χειρισμό Εκσκαφέα - Φορτωτή (JCB), για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της .

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος, μαΖί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου, υποβάλλει:

•    φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

•    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία)

•    φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειρισμού του μηχανήματος έργου

•    φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης

•    φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (αν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος)

•    Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά ο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

•    Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο.  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Διοικητήριο 67100 Ξάνθη) 2ος όροφος γραφ. 226, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 26/3/2015 έως και 1/4/2015. Περίληψη της ανακοίνωσης αυτής να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και ολόκληρη η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (www.pamth.gov.gr) και της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (www.pexanthis. eu & www.xanthi.gr) και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr