Δια Βίου Μάθησης

Η Δία βίου Μάθηση θεωρείται από την Ευρώπη ως ένας από τους βασικούς πυλώνες τόσο για την Αύξηση της Απασχόλησης όσο και για τη συμμετοχή των ατόμων ξανά στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει καθοριστικά στην ανόρθωση της οικονομίας καθώς και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

 Η Δια Βίου Μάθηση συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης γιατί παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και στη σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η πρόκληση δεν συνίσταται μόνο στην απόκτηση γνώσεων και τη βελτίωση δεξιοτήτων αλλά και στην αντιστοιχία αυτών με τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης.

Έρχεται λοιπόν η Δια Βίου Μάθηση να χτίσει γέφυρες. Να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε δύο χώρους που, είναι η αλήθεια πως για πολλά χρόνια στη χώρα μας, λειτουργούν παράλληλα χωρίς να συναντώνται: ο χώρος της Εκπαίδευσης και ο χώρος της Εργασίας. Η σύνδεση Εκπαίδευσης και Εργασίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας

Ως Δια Βίου Μάθηση ορίζονται όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τη Δια Βίου Μάθηση ως εξής: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, Com (2001) 678).

«Γηράσκω αεί διδασκόμενος» Είχε πει ο σοφός Σωκράτης πριν 2.500 χρόνια περίπου..

Η Δια βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια βίου Εκπαίδευση και την Δια βίου Κατάρτιση.

Η Δια βίου Εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, τόσο στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση, ενώ η «Δια βίου Κατάρτιση» αφορά στη διαδικασία εξειδικευμένης μόρφωσης, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στα πλαίσια συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης παρέχουν υπηρεσίες Δια βίου Κατάρτισης τόσο σε αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε αποφοίτους ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης ενώ τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν υπηρεσίες Δια βίου Κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΘΗΝΑ -ΞΑΝΘΗΣ παρέχει υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένες υπηρεσίες Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους εργοδότες.