ΕΦΕΤ

 Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

 

 1.Σε ποιους απευθύνεται:

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

 

Εξαιρούνται: Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν

 


2.Περιγραφή προγράμματος:

 

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

           3. Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.

       

           Προγράμματα επιπέδου 1

           Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειαςτροφίμων με  ελάχιστη διάρκεια 10 ώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω  θέματα :

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

 5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

 6. Πρακτικές καθαρισμού

 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

           Προγράμματα επιπέδου 2

           Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών  Επιχειρήσεων κλπ (Άρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ) με ελάχιστη διάρκεια 20 ώρες.

 

           Προγράμματα επιπέδου 3

      Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων & τομέων (Άρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ) σταοποία δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος, μόνο  προσθήκες & αύξηση των ωρών επιμόρφωσης.

 

4. Φορείς Εκτέλεσης των Προγραμμάτων

 1. Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το  προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1, έχουν:

 i. οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.

 ii. οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.

 iii. εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

 

2. Την ευθύνη εκπόνησης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων έχει ο ΕΦΕΤ.

 

4. Ποια Διαδικασία Ακολουθείται

        Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο  εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης/κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να  συνεργαστεί. Στο τέλος του  προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσειςπροκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα εντός 10 ημερών  από την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσω του site του ΕΦΕΤ.

 

5. Έκδοση Βεβαίωσης Κατάρτισης

         Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται προσωρινές  βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης. Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή  περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ  και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. 2  ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ, 1ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ξάνθης - Πετεινού

Τηλ. Επικοινωνίας: 2541029440

Για την αίτηση πατήστε εδώ