ΛΑΕΚ 1-25

 

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 20/3/21-1-2014 απόφασή της, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :

1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

 

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό  εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Από 10/04/2014 έως 30/06/2014

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2014 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 25.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Δ/νση και συγκεκριμένα για το Νομό Ξάνθης ανέρχεται για το έτος 2014 στο ποσό των 406.000,00€. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και του κεντρικού κόμβου του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) – πρώην ΚΕΚ -, των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα, είναι σε ισχύ.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ διοργανώνει σε συνεργασία με τους δικαιούχους φορείς εργοδοτών προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 στις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες θεματικές ενότητες:

 1. Πληροφορική - Εφαρμογές γραφείου και ίντερνετ
 2. Τεχνικές Πωλήσεων  και Επικοινωνίας
 3. Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
 4. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
 5. Διαχείριση Κρίσεων / Αυτοδιαχείριση Άγχους και Θυμού στο Εργασιακό Περιβάλλον
 6. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 7. Βασικές Αρχές Marketing
 8. Εκμάθηση Βασικής Εμπορικής Ορολογίας Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Βουλγάρικα κλπ.)

     ή σε εξειδικευμένες θεματικές ενότητες συναφείς με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο κάθε εργοδοτικός φορέας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2541029440.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης