Τεχνικοί Ασφαλείας

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ διοργανώνει πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας.

 

1.    Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι :

2.    α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

  1. Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:
    • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες.
    • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.
  2. Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

5.    Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

            αα) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους 

            υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του  

            Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

            ββ) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με

            λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον

            έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1

            εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

            γγ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄                                          

            κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν  

            λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

Ø   ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών

α) Που απασχολούν έως και 3 άτομα θα πρέπει να έχουν:

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

 

β) Που απασχολούν έως και 6 άτομα θα πρέπει να έχουν:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

 

Ø   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα πρέπει να έχουν:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

 

6.    Για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

7.    Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

  1. Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

9.    Εφόσον επιθυμείτε να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι ή να επιμορφώσετε εργαζόμενο της επιχείρησης σας, παρακαλούμε υποβάλλετε στο φορέα μας την αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στo τηλ. 2541029440.

 

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο Εφαρμογής