Voucher 2014 - Eπιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

 

 

 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα VOUCHER από τον Ο.Α.Ε.Δ. για Ανέργους Αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, έως 29 ετών

 

Αρχίσε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και θα διαρκέσει έως και τις 14 Ιανουαρίου 2015 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη νέα δράση του ΟΑΕΔ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελουμένων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 7.000 άνεργοι (1.029 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών (γεννημένοι από 01-01-1985), εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 3.120,00€

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

      Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών

  Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.

  Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α)στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών /δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β)στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και γ)σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη δυνητική τοποθέτησή του σε θέση εργασίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

 www.voucher.gov.gr

 

Το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 - ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ» (ΚΔΒΜ 2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ), ως πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης, ΚΑΛΕΙ  όλους τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραπάνω δράση να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους είτε επικοινωνώντας με τα γραφεία του ΚΔΒΜ2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ στο τηλέφωνο / φαξ: 2541029440, είτε συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα του site μας.

 

 

 

 

 

 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

VOUCHER για ανέργους νέους 25 έως 29 ετών

     Άρχισε στις 7 Αυγούστου και θα λήξει στις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ανέργων για τη νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” Η δράση απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

     Η νέα δράση αφορά την διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας - “voucher”.Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 108.000.000 ευρώ. Η δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989), εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων(1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης).

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας

 Οφέλη της δράσης για τους ανέργους:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.550€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 2.280 € για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώσεις και δεξιότητες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • Εργασιακή εμπειρία έως 6 μηνών με δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης.
 • Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρία και πρακτική) το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος άνεργος.

Οφέλη της δράσης για τις επιχειρήσεις:

 • Αξιοποίηση καταρτισμένου προσωπικού για διάστημα έως 6 μηνών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και χωρίς υποχρέωση μεταγενέστερης πρόσληψης του ανέργου.
 • Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης (θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης).

 

Κριτήρια επιλογής ανέργων:

 

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει βάση κριτηρίων μοριοδότησης όπως:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)
 • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

 

Ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης: www.voucher.gov.gr

 

    

 

 

VOUCHER για ανέργους νέους 18 έως 24 ετών

         Άρχισε στις 29 Αυγούστου και θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ανέργων για τη νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” Η δράση απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 Η νέα δράση αφορά την διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας - “voucher”. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 43.200.000,00 ευρώ. Η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996), εκ των οποίων:

·         3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ

·         9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Α) Για την ομάδα ωφελουμένων “νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ”:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

·         Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης)

 

Β) Για την ομάδα ωφελουμένων “νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

· Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησηςτων καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

·         Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων(1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης).

Οφέλη της δράσης για τους ανέργους:

·     Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.410,00€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 2.240,00 € για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

·  Γνώσεις και δεξιότητες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

·    Εργασιακή εμπειρία έως 6 μηνών με δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης.

·       Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορώνπου αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρία και πρακτική) το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος άνεργος.

Οφέλη της δράσης για τις επιχειρήσεις:

·         Αξιοποίηση καταρτισμένου προσωπικού για διάστημα έως 6 μηνών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και χωρίς υποχρέωση μεταγενέστερης πρόσληψης του ανέργου.

·         Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης (θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης).

 

 

 

Κριτήρια επιλογής ανέργων:

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει βάση κριτηρίων μοριοδότησης όπως:

 

Α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ:

·         Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

·         Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)

·         Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

Β) Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης:

·         Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

·         Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)

·         Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

·         Εκπαιδευτικό επίπεδο

 

Επίσημοι Ιστότοποι Πληροφόρησης:

www.voucher.gov.gr

youthguarantee.ypakp.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 8001144444

 

 

 

 

 

 

      Το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 - ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ» (ΚΔΒΜ 2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ), ως πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης, καλεί όλους τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις ως «Ωφελούμενοι Άνεργοι» καθώς και όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν ως «Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης», να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους είτε επικοινωνώντας με τα γραφεία του ΚΔΒΜ2 ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ στο τηλέφωνο / φάξ: 2541029440, είτε συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα του site μας.